جهش تولید با مشارکت مردم
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

تعداد بازدید: 3421

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

تعداد بازدید: 1952

آزمایش جریان های زیر سطحی

آزمایش جریان های زیر سطحی

تعداد بازدید: 1953

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6691

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6465

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 6306

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6381

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6336

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5520

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 5255

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 6177

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 5337

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 5244

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5329

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5382

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 5222

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5426

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 5379

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 5227

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 5165

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 5250

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 5260

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 5288