تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 5890

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 5894

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 5902

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 5888

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 4868

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 4799

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 4901

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 4846

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 4833

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 4906

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 4862

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 4866

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 4949

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 4866

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 4846

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 4823

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 4827

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 4832

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 4822