موسیقی پاپ
تو را دوست دارم

تو را دوست دارم

زلال، آبی بی انتها

زلال، آبی بی انتها

03:12

مرد می خواهد

مرد می خواهد

03:35

ایستاده ایم

ایستاده ایم

05:42

خلیج فارس

خلیج فارس

04:10

اولین بارون پاییز

اولین بارون پاییز

03:00

ماه و ماهی

ماه و ماهی

04:32

ماه زیبا

ماه زیبا

04:55

یک نیزه بالاتر

یک نیزه بالاتر

02:42

مضمون گل سرخ

مضمون گل سرخ

06:17

دفاع از حرم

دفاع از حرم

04:48

پلاک

پلاک

02:05

عطر خاطره

عطر خاطره

03:25

یاد دادی

یاد دادی

02:15

شهر راز

شهر راز

03:03

تو فقط عشق

تو فقط عشق

02:34

عشق تو صدام مثل غم توی بارونه

عشق تو صدام مثل غم توی بارونه

02:29

معين گلدان

معين گلدان

03:47

سیانور

سیانور

03:52

پرده نشین

پرده نشین

04:10

آرومم

آرومم

02:39

گروه سرود ناشنوایان

گروه سرود ناشنوایان

04:51

انتظار

انتظار

02:45

شیراز

شیراز

02:13

گروه دکر باند

گروه دکر باند

05:00

از هوا پیداست

از هوا پیداست

03:20

شیدایی

شیدایی

02:58

رفاقت ها

رفاقت ها

03:44

امروزی ها

امروزی ها

03:16

یک دقیقه

یک دقیقه

03:28