موسیقی پاپ
وای دلم

وای دلم

02:56

وطن

وطن

09:26

ممنونم

ممنونم

02:05

چهل سالگی

چهل سالگی

03:53

بزن زیر گریه

بزن زیر گریه

03:06

با معرفت

با معرفت

02:39

دارم عاشق میشم

دارم عاشق میشم

02:55

قضاوت

قضاوت

03:24

بیا بارون

بیا بارون

03:31

چی از این بهتر

چی از این بهتر

02:50

لحظه ها

لحظه ها

03:31

بی قرار

بی قرار

01:49

خوشبختی

خوشبختی

03:04

سرگردان

سرگردان

03:16

احوال دلم

احوال دلم

02:46

قلب ساعتی

قلب ساعتی

03:17

می دونم

می دونم

03:43

شیراز

شیراز

02:05

کجایی

کجایی

03:41

صداش کردم

صداش کردم

03:22

فارسی شو

فارسی شو

00:52

قاصدک

قاصدک

04:12

سرانجام

سرانجام

05:43

مرگ=آمریکا

مرگ=آمریکا

04:00

کبوتران عاشق

کبوتران عاشق

03:39

گریه یواشکی

گریه یواشکی

04:01

غدیر خون

غدیر خون

04:39

سرگشته

سرگشته

03:18

از من چرا رنجیده ای

از من چرا رنجیده ای

03:28

عشق دو آتیشه

عشق دو آتیشه

03:38