55
سرزنش مدعیان

سرزنش مدعیان

02:21

موسیقی لری

موسیقی لری

04:05

موسیقی قشقایی

موسیقی قشقایی

05:08

آواز و حافظ

آواز و حافظ

04:24

اویان

اویان

03:50

ترانه ترکی قشقایی

ترانه ترکی قشقایی

05:05

ساز و نقاره

ساز و نقاره

02:22

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

08:13

موسیقی ترکی قشقایی

موسیقی ترکی قشقایی

03:47

زیارت

زیارت

05:18

ترانه ترکی قشقایی

ترانه ترکی قشقایی

03:58

اجرای گروه دف نوازی

اجرای گروه دف نوازی

تماشاگه راز

تماشاگه راز

01:33

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

دوران عاشقی

دوران عاشقی

03:02

چهارگاه نگار من

چهارگاه نگار من

03:09

ماه من

ماه من

03:38

جات سبزه

جات سبزه

03:08

ترانه محلی شیرازی

ترانه محلی شیرازی

05:58

بهار زندگی

بهار زندگی

03:22

بوی نوروز

بوی نوروز

02:40

قدح

قدح

04:29

مادر (ترانه لری)

مادر (ترانه لری)

02:46

سودای دل

سودای دل

03:22

ای عاشقان

ای عاشقان

03:02

خوشتر از دوران عشق

خوشتر از دوران عشق

03:02

ترانه لری ای وطنم

ترانه لری ای وطنم

03:39

پریچهره

پریچهره

03:57

به نگاهم بنگر

به نگاهم بنگر

02:23

چشم بخت

چشم بخت

03:51