55
اجرای گروه دف نوازی

اجرای گروه دف نوازی

تماشاگه راز

تماشاگه راز

01:33

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

دوران عاشقی

دوران عاشقی

03:02

چهارگاه نگار من

چهارگاه نگار من

03:09

ماه من

ماه من

03:38

جات سبزه

جات سبزه

03:08

ترانه محلی شیرازی

ترانه محلی شیرازی

05:58

بهار زندگی

بهار زندگی

03:22

بوی نوروز

بوی نوروز

02:40

قدح

قدح

04:29

مادر (ترانه لری)

مادر (ترانه لری)

02:46

سودای دل

سودای دل

03:22

ای عاشقان

ای عاشقان

03:02

خوشتر از دوران عشق

خوشتر از دوران عشق

03:02

ترانه لری ای وطنم

ترانه لری ای وطنم

03:39

پریچهره

پریچهره

03:57

به نگاهم بنگر

به نگاهم بنگر

02:23

چشم بخت

چشم بخت

03:51

سبکبار

سبکبار

04:14

عمار داره این خاک

عمار داره این خاک

03:58

سمر زمین

سمر زمین

02:02

بیا بریم دشت

بیا بریم دشت

19:16

نی نوازی محرم

نی نوازی محرم

13:49

تصنیف نردبان آسمان

تصنیف نردبان آسمان

07:23

دف نوازی

دف نوازی

01:50

مرغ حق

مرغ حق

02:23

گر دست دهد هزار جانم

گر دست دهد هزار جانم

03:29

گر دست دهد هزار جانم

گر دست دهد هزار جانم

03:29

یا شاهچراغ

یا شاهچراغ

04:19