قصه های اثر انگشتی
قورباغه و پشه

قورباغه و پشه

02:42

موش و کلاغ

موش و کلاغ

02:58

زرنگی

زرنگی

02:49

شیر و موش

شیر و موش

02:52

آب های تمیز

آب های تمیز

02:55

خروس بی محل

خروس بی محل

03:03

روباه و کلاغ

روباه و کلاغ

02:45

قار قار ، گردو شکست

قار قار ، گردو شکست

02:51

بره و کرم

بره و کرم

02:48

من کلاغم

من کلاغم

03:04

زنبور کنجکاو

زنبور کنجکاو

03:03

خانه ی من اینجاست

خانه ی من اینجاست

02:51

هر که رود خانه ی خود

هر که رود خانه ی خود

02:59

جوجه شیطون

جوجه شیطون

03:10

خروس مغرور

خروس مغرور

03:03

اتحاد مورچه ها

اتحاد مورچه ها

02:53

لاکی از خونش خسته شده

لاکی از خونش خسته شده

02:52

قورباغه خوش صدا

قورباغه خوش صدا

02:56

جوجه جغد تنبل

جوجه جغد تنبل

02:52

جوجه کلاغ تشنه

جوجه کلاغ تشنه

03:06

جوجه تیغی بازیگوش

جوجه تیغی بازیگوش

02:58

کبوتر مهربان

کبوتر مهربان

02:47

موش و ماهی

موش و ماهی

03:08

مورچه و پرنده

مورچه و پرنده

03:09

پرنده و جوجه

پرنده و جوجه

03:09

کلاغ و ماهی

کلاغ و ماهی

02:47