ویژه برنامه های صدا و سیما
انتخاب-27 اردیبهشت

انتخاب-27 اردیبهشت

21:05

معیار -27 اردیبهشت

معیار -27 اردیبهشت

19:33

جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

46:22

انتخاب 26 اردیبهشت

انتخاب 26 اردیبهشت

22:29

معیار-26اردیبهشت

معیار-26اردیبهشت

18:53

انتخابات و اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

انتخابات و اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

41:21

معیار-25 اردیبهشت

معیار-25 اردیبهشت

19:47

انتخاب 25 اردیبهشت

انتخاب 25 اردیبهشت

23:48

جامعه شناسی انتخابات

جامعه شناسی انتخابات

40:35

انتخاب 24 اردیبهشت

انتخاب 24 اردیبهشت

20:18

گفتگو-نظارت بر انتخابات

گفتگو-نظارت بر انتخابات

43:16

انتخاب-23 اردیبهشت

انتخاب-23 اردیبهشت

24:31

معیار-23 اردیبهشت

معیار-23 اردیبهشت

18:53

معیار

معیار

20:21

انتخاب

انتخاب

21:59

شور و شعور انتخاباتی

شور و شعور انتخاباتی

20:28

گفتمان انتخاباتی نامزد های ریاست جمهوری

گفتمان انتخاباتی نامزد های ریاست جمهوری

30:55

انتخابات

انتخابات

43:40

انتخاب 12 اردیبهشت

انتخاب 12 اردیبهشت

20:14

سلامت انتخابات

سلامت انتخابات

41:19

شمارش معکوس-قسمت چهارم

شمارش معکوس-قسمت چهارم

34:37

شمارش معکوس-قسمت سوم

شمارش معکوس-قسمت سوم

19:02

شمارش معکوس-قسمت دوم

شمارش معکوس-قسمت دوم

20:34

انتخاب

انتخاب

11:20

شمارش معکوس-قسمت اول

شمارش معکوس-قسمت اول

19:49

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

25:40

نگاه روز- انتخابات شورا ها استان فارس

نگاه روز- انتخابات شورا ها استان فارس

16:10

مشارکت مردمی در انتخابات

مشارکت مردمی در انتخابات

36:27

دستاوردهای انتخابات سالم

دستاوردهای انتخابات سالم

34:18