گزارش تصویری ویژه انتخابات
پخش زنده از 14 نقطه در استان فارس

پخش زنده از 14 نقطه در استان فارس

12:09

لحظه رای دادن رهبر معظم انقلاب در آغازین ساعت شروع ساعت رای دادن

لحظه رای دادن رهبر معظم انقلاب در آغازین ساعت شروع ساعت رای دادن

06:08

مهری به رنگ همدلی

مهری به رنگ همدلی

01:39

گفتگو با مردم میمند فارس

گفتگو با مردم میمند فارس

05:57

بسته انتخاباتی 25 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 25 اردیبهشت

06:36

بسته انتخاباتی 24 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 24 اردیبهشت

05:32

بسته انتخاباتی 22 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 22 اردیبهشت

05:14

بسته انتخاباتی 20 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 20 اردیبهشت

04:09

بسته انتخاباتی 18 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 18 اردیبهشت

04:37

رای اولی ها-19 اردیبهشت

رای اولی ها-19 اردیبهشت

04:14

بسته انتخاباتی 17 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 17 اردیبهشت

04:45

بسته انتخاباتی 16 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 16 اردیبهشت

03:56

بسته انتخاباتی 13 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 13 اردیبهشت

03:20

بسته انتخاباتی 12 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 12 اردیبهشت

03:08

رای اولی ها-12 اردیبهشت

رای اولی ها-12 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 11 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 11 اردیبهشت

02:30

بسته انتخاباتی 10 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 10 اردیبهشت

02:53

رای اولی ها

رای اولی ها

02:52

رای مردم

رای مردم

05:00

نظرات مردم پس از مناظره اول

نظرات مردم پس از مناظره اول

00:59

بسته انتخاباتی 6 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 6 اردیبهشت

01:51

بسته انتخاباتی 3 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 3 اردیبهشت

03:16

بسته انتخاباتی 2 اردیبهشت

بسته انتخاباتی 2 اردیبهشت

02:03

پیشنهاد خرید رای

پیشنهاد خرید رای

02:06