مهمونی ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠ شما هم در این مهمونی دعوتید اتفاق های خوبی در این مهمونی خواهد افتاد. با ما همراه باشید.
مهمونی-روز بیست و نهم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و نهم ماه رمضان

01:11:35

مهمونی-روز بیست و هشتم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و هشتم ماه رمضان

01:23:23

مهمونی-روز بیست و ششم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و ششم ماه رمضان

01:13:55

مهمونی-روز بیست و پنجم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و پنجم ماه رمضان

01:08:11

مهمونی-روز بیست و چهارم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و چهارم ماه رمضان

01:27:29

مهمونی-روز بیست و سوم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و سوم ماه رمضان

01:30:47

مهمونی-روز بیست و دوم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و دوم ماه رمضان

01:32:37

مهمونی-روز بیست و یکم ماه رمضان

مهمونی-روز بیست و یکم ماه رمضان

01:20:12

مهمونی-روز بیستم ماه رمضان

مهمونی-روز بیستم ماه رمضان

01:38:56

مداحی شهادت حضرت علی (ع)

مداحی شهادت حضرت علی (ع)

05:57

مهمونی-روز نوزدهم ماه رمضان

مهمونی-روز نوزدهم ماه رمضان

01:15:26

مهمونی-روز هجدهم ماه رمضان

مهمونی-روز هجدهم ماه رمضان

01:30:57

مهمونی-روز شانزدهم ماه رمضان

مهمونی-روز شانزدهم ماه رمضان

57:10

مهمونی-روز چهاردهم ماه رمضان

مهمونی-روز چهاردهم ماه رمضان

57:33

مهمونی-روز یازدهم رمضان

مهمونی-روز یازدهم رمضان

01:33:07

مهمونی-روز دهم ماه رمضان

مهمونی-روز دهم ماه رمضان

01:33:19

مهمونی-روز هفتم ماه رمضان

مهمونی-روز هفتم ماه رمضان

01:09:54

مهمونی-روز پنجم ماه رمضان

مهمونی-روز پنجم ماه رمضان

01:22:19

مهمونی-روز چهارم ماه رمضان

مهمونی-روز چهارم ماه رمضان

01:28:14

مهمونی-روز سوم ماه رمضان

مهمونی-روز سوم ماه رمضان

01:30:28

مهمونی-روز دوم ماه رمضان

مهمونی-روز دوم ماه رمضان

01:26:49

مهمونی-روز اول رمضان

مهمونی-روز اول رمضان

01:13:39

تیتراژ برنامه افطار

تیتراژ برنامه افطار

03:12