ترتیل قرآن
جزء بیست و هشتم

جزء بیست و هشتم

58:59

جزء بیست و هفتم

جزء بیست و هفتم

59:59

جزء بیست و ششم

جزء بیست و ششم

01:00:21

جزء بیست و پنجم

جزء بیست و پنجم

01:01:10

جزء بیست و چهارم

جزء بیست و چهارم

56:51

جزء بیست و دوم

جزء بیست و دوم

52:31

جز هفده هم

جز هفده هم

54:15

جز شانزدهم

جز شانزدهم

58:00

جز پانزدهم

جز پانزدهم

58:52

جز چهاردهم

جز چهاردهم

01:02:44

جز سیزدهم

جز سیزدهم

52:16

جز یازدهم

جز یازدهم

58:08

جز دهم

جز دهم

55:24

جز نهم

جز نهم

01:00:07

جز هفتم

جز هفتم

58:19

جر ششم

جر ششم

00:56:46

جز پنجم

جز پنجم

58:21

جز چهارم

جز چهارم

01:01:50

جز سوم

جز سوم

01:05:03

جز دوم

جز دوم

01:03:23

جز اول

جز اول

55:50

ترتیل جز سی قرآن مجید

ترتیل جز سی قرآن مجید

53:23

ترتیل جز بیست و نهم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و نهم قرآن مجید

59:49

ترتیل جز بیست و هفتم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و هفتم قرآن مجید

59:41

ترتیل جز بیست و ششم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و ششم قرآن مجید

59:01

ترتیل جز بیست و پنجم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و پنجم قرآن مجید

59:59

ترتیل جز بیست و چهارم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و چهارم قرآن مجید

55:22

ترتیل جز بیست و سوم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و سوم قرآن مجید

01:02:24

ترتیل جز بیست و دوم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و دوم قرآن مجید

58:50

ترتیل جز بیست و یکم قرآن مجید

ترتیل جز بیست و یکم قرآن مجید

57:33