گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
پوکی استخوان

پوکی استخوان

28:45

درد های مفصل شانه

درد های مفصل شانه

40:36

بیش فعالی

بیش فعالی

29:04

بیماریهای تنفسی در فصل پاییز و واکسن آنفلوانزا

بیماریهای تنفسی در فصل پاییز و واکسن آنفلوانزا

39:58

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

39:27

پیشگیری از چاقی و اضافه وزن

پیشگیری از چاقی و اضافه وزن

38:02

بیماری های شبکیه

بیماری های شبکیه

30:27

سرطان های دهان و فک

سرطان های دهان و فک

41:20

دست آور های دانشگاه علوم شیراز

دست آور های دانشگاه علوم شیراز

37:31

بیماری های روان تنی

بیماری های روان تنی

36:37

دستاوردهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستاوردهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

40:10

سرطانهای پوست

سرطانهای پوست

39:13

جراحی های پلاستیک

جراحی های پلاستیک

31:14

کبد چرب

کبد چرب

41:04

مصرف منطقی داروها

مصرف منطقی داروها

31:13

تاب آوری در شرایط بحران

تاب آوری در شرایط بحران

40:19

زایمان ایمن

زایمان ایمن

30:33

هوای پاک ضامن سلامت مغز

هوای پاک ضامن سلامت مغز

41:13

تحلیل شبکیه چشم

تحلیل شبکیه چشم

34:15

درد ها و بیماری های دست

درد ها و بیماری های دست

40:27

پویش نه به کیسه های پلاستیکی

پویش نه به کیسه های پلاستیکی

41:01

پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان

پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان

31:15

قرص های روان گردان و مواد مخدر

قرص های روان گردان و مواد مخدر

39:07

فنیل کتونوری یا PKU

فنیل کتونوری یا PKU

40:39

تجویز منطقی خدمات پزشکی

تجویز منطقی خدمات پزشکی

40:24

تحلیل عضلانی پیشرونده

تحلیل عضلانی پیشرونده

34:10

انواع کم خونی

انواع کم خونی

44:12

بهداشت فرآورده های لبنی

بهداشت فرآورده های لبنی

28:39

انتخاب جنسیت جنین

انتخاب جنسیت جنین

35:37

پرفشاری خون و روزه داری

پرفشاری خون و روزه داری

31:08