طنز "خودمونی" جمعه ها
شاخ مجازی

شاخ مجازی

02:19

زنشت

زنشت

01:54

بچوی شهر

بچوی شهر

03:09

معابر شیراز و فیلم سینمایی

معابر شیراز و فیلم سینمایی

01:52

تقویت اعصاب دهه شصت

تقویت اعصاب دهه شصت

02:14

مهمون ترنج خانوم

مهمون ترنج خانوم

01:35

نقاط حادثه خیر

نقاط حادثه خیر

01:57

دژگال

دژگال

01:29

عروسی شیرازی

عروسی شیرازی

03:17

تصادف شیرازی

تصادف شیرازی

02:30

زنجبیل

زنجبیل

02:34

نم چرو

نم چرو

01:55

ترنج خانم

ترنج خانم

02:16

دوقلوها

دوقلوها

01:53

پنکه

پنکه

02:45

بچه شهر

بچه شهر

01:55

ترنج خانوم

ترنج خانوم

02:24

عنق

عنق

01:38

تفریحات دهه شصت

تفریحات دهه شصت

03:50

بچه شهر

بچه شهر

03:14

عطار

عطار

03:24

شامپو دهه شصت

شامپو دهه شصت

02:06

آبرک

آبرک

01:44

موسیقی دهه شصت

موسیقی دهه شصت

02:35

پشت صحنه خودمونی

پشت صحنه خودمونی

05:54

نان

نان

02:47

دستمال کاغذی

دستمال کاغذی

00:39

گلگی

گلگی

02:13

آموخته

آموخته

01:26

نوت یا اسکناس

نوت یا اسکناس

02:58