برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
گمپ گلا 1 خرداد

گمپ گلا 1 خرداد

38:50

گمپ گلا 30 اردیبهشت

گمپ گلا 30 اردیبهشت

30:58

گمپ گلا 27 اردیبهشت

گمپ گلا 27 اردیبهشت

34:32

گمپ گلا 25 اردیبهشت

گمپ گلا 25 اردیبهشت

38:25

گمپ گلا 24 اردیبهشت

گمپ گلا 24 اردیبهشت

37:42

گمپ گلا 23 اردیبهشت

گمپ گلا 23 اردیبهشت

37:40

گمپ گلا 18 اردیبهشت

گمپ گلا 18 اردیبهشت

40:02

گمپ گلا 16 اردیبهشت

گمپ گلا 16 اردیبهشت

35:49

گمپ گلا 13 اردیبهشت

گمپ گلا 13 اردیبهشت

39:06

گمپ گلا 12 اردیبهشت

گمپ گلا 12 اردیبهشت

37:53

گمپ گلا 11 اردیبهشت

گمپ گلا 11 اردیبهشت

38:34

گمپ گلا 10 اردیبهشت

گمپ گلا 10 اردیبهشت

41:40

گمپ گلا 9 اردیبهشت

گمپ گلا 9 اردیبهشت

37:01

گمپ گلا 6 اردیبهشت

گمپ گلا 6 اردیبهشت

37:26

گمپ گلا 5 اردیبهشت

گمپ گلا 5 اردیبهشت

34:40

گمپ گلا 2 اردیبهشت

گمپ گلا 2 اردیبهشت

35:06

گمپ گلا 29 فروردین

گمپ گلا 29 فروردین

37:11

گمپ گلا 26 فروردین

گمپ گلا 26 فروردین

33:37

گمپ گلا 23 فروردین

گمپ گلا 23 فروردین

42:08

گمپ گلا 22 فروردین

گمپ گلا 22 فروردین

42:12

گمپ گلا 20 فروردین

گمپ گلا 20 فروردین

42:00

گمپ گلا 19 فروردین

گمپ گلا 19 فروردین

37:26

گمپ گلا 14 فروردین

گمپ گلا 14 فروردین

28:50

گمپ گلا 8 فروردین

گمپ گلا 8 فروردین

42:17

گمپد گلا 7 فروردین

گمپد گلا 7 فروردین

39:54

گمپ گلا 6 فروردین

گمپ گلا 6 فروردین

41:49

گمپ گلا 5 فروردین

گمپ گلا 5 فروردین

51:27

گمپ گلا 25 اسفند

گمپ گلا 25 اسفند

46:27

گمپ گلا 21 اسفند

گمپ گلا 21 اسفند

45:56

گمپ گلا 18 اسفند

گمپ گلا 18 اسفند

42:05