نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
جعفرپور نماینده لارستان خنج و گراش

جعفرپور نماینده لارستان خنج و گراش

27:46

دکتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های  خرامه ،سروستان و کوار 

دکتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های  خرامه ،سروستان و کوار 

32:43

دکتر رضایی نماینده مردم جهرم

دکتر رضایی نماینده مردم جهرم

29:56

علی اکبری نماینده مردم شیراز

علی اکبری نماینده مردم شیراز

38:28

فرج الله رجبی نماینده مردم شیراز

فرج الله رجبی نماینده مردم شیراز

36:16

نماینده مردم اقلید-قسمت دوم

نماینده مردم اقلید-قسمت دوم

28:35

خانه ملت -نماینده مردم اقلید

خانه ملت -نماینده مردم اقلید

38:52

خانه ملت - نماینده مردم نیریز و استهبان

خانه ملت - نماینده مردم نیریز و استهبان

33:17

خانه ملت - نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند-قسمت دوم

خانه ملت - نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند-قسمت دوم

32:30

خانه ملت - نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند

خانه ملت - نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند

25:43

خانه ملت - نماینده مردم سپیدان

خانه ملت - نماینده مردم سپیدان

30:22

خانه ملت - نماینده مردم فسا

خانه ملت - نماینده مردم فسا

34:52

خانه ملت - قسمت ششم

خانه ملت - قسمت ششم

28:14

برنامه خانه ملت

برنامه خانه ملت

10:10

خانه ملت

خانه ملت

36:46