طنز "خودمونی" جمعه ها
زنجبیل

زنجبیل

02:34

نم چرو

نم چرو

01:55

ترنج خانم

ترنج خانم

02:16

دوقلوها

دوقلوها

01:53

پنکه

پنکه

02:45

بچه شهر

بچه شهر

01:55

ترنج خانوم

ترنج خانوم

02:24

عنق

عنق

01:38

تفریحات دهه شصت

تفریحات دهه شصت

03:50

بچه شهر

بچه شهر

03:14

عطار

عطار

03:24

شامپو دهه شصت

شامپو دهه شصت

02:06

آبرک

آبرک

01:44

موسیقی دهه شصت

موسیقی دهه شصت

02:35

پشت صحنه خودمونی

پشت صحنه خودمونی

05:54

نان

نان

02:47

دستمال کاغذی

دستمال کاغذی

00:39

گلگی

گلگی

02:13

آموخته

آموخته

01:26

نوت یا اسکناس

نوت یا اسکناس

02:58

پست و مدیریت

پست و مدیریت

03:02

حریم خصوصی و تلفن همراه

حریم خصوصی و تلفن همراه

01:46

معلم پر قدرت

معلم پر قدرت

00:39

هونونوی

هونونوی

01:44

توپ جمع کن

توپ جمع کن

01:45

بوق دهه شصت

بوق دهه شصت

01:46

بیکاری

بیکاری

03:48

حراج آب

حراج آب

02:48

کموخته

کموخته

02:40

دختر کم توقع

دختر کم توقع

02:40