طنز "خودمونی" جمعه ها
موسیقی دهه شصت

موسیقی دهه شصت

02:35

پشت صحنه خودمونی

پشت صحنه خودمونی

05:54

نان

نان

02:47

دستمال کاغذی

دستمال کاغذی

00:39

گلگی

گلگی

02:13

آموخته

آموخته

01:26

نوت یا اسکناس

نوت یا اسکناس

02:58

پست و مدیریت

پست و مدیریت

03:02

حریم خصوصی و تلفن همراه

حریم خصوصی و تلفن همراه

01:46

معلم پر قدرت

معلم پر قدرت

00:39

هونونوی

هونونوی

01:44

توپ جمع کن

توپ جمع کن

01:45

بوق دهه شصت

بوق دهه شصت

01:46

بیکاری

بیکاری

03:48

حراج آب

حراج آب

02:48

کموخته

کموخته

02:40

دختر کم توقع

دختر کم توقع

02:40

مدل مو دهه شصتی

مدل مو دهه شصتی

02:17

اتم اوتوم

اتم اوتوم

01:27

سوسمار

سوسمار

03:45

تلفن دهه شصتی

تلفن دهه شصتی

02:46

پیشنوک

پیشنوک

02:27

هاکک

هاکک

01:43

زیرمیزی

زیرمیزی

02:22

شرتی شپکی

شرتی شپکی

01:44

بازی های دهه شصت

بازی های دهه شصت

03:12

الو گرفتن

الو گرفتن

03:03

ترشباله

ترشباله

01:39

دفتر و کتاب دهه شصت

دفتر و کتاب دهه شصت

03:42

مادر زن سلام

مادر زن سلام

03:21