طنز "خودمونی" جمعه ها
اسطوخودوس

اسطوخودوس

02:41

بیکاری

بیکاری

01:54

اینجو جای ایست نیست

اینجو جای ایست نیست

02:33

دهه شصت

دهه شصت

02:41

سیگار

سیگار

01:29

دهه شصت

دهه شصت

02:51

دلار

دلار

01:53

ماتکش زده

ماتکش زده

01:32

آموزش رانندگی دهه شصت

آموزش رانندگی دهه شصت

02:59

طوطی و توتو

طوطی و توتو

02:27

پزشکی و درمان

پزشکی و درمان

02:24

فلافلی

فلافلی

03:08

نم چرو گرونی

نم چرو گرونی

01:46

کامیون

کامیون

03:12

باکش نیس

باکش نیس

01:56

ماشین عروس

ماشین عروس

02:56

شاخ مجازی

شاخ مجازی

02:19

زنشت

زنشت

01:54

بچوی شهر

بچوی شهر

03:09

معابر شیراز و فیلم سینمایی

معابر شیراز و فیلم سینمایی

01:52

تقویت اعصاب دهه شصت

تقویت اعصاب دهه شصت

02:14

مهمون ترنج خانوم

مهمون ترنج خانوم

01:35

نقاط حادثه خیر

نقاط حادثه خیر

01:57

دژگال

دژگال

01:29

عروسی شیرازی

عروسی شیرازی

03:17

تصادف شیرازی

تصادف شیرازی

02:30

زنجبیل

زنجبیل

02:34

نم چرو

نم چرو

01:55

ترنج خانم

ترنج خانم

02:16

دوقلوها

دوقلوها

01:53