.
برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
گمپ گلا 5 اردیبهشت

گمپ گلا 5 اردیبهشت

34:40

گمپ گلا 2 اردیبهشت

گمپ گلا 2 اردیبهشت

35:06

گمپ گلا 29 فروردین

گمپ گلا 29 فروردین

37:11

گمپ گلا 26 فروردین

گمپ گلا 26 فروردین

33:37

گمپ گلا 23 فروردین

گمپ گلا 23 فروردین

42:08

گمپ گلا 22 فروردین

گمپ گلا 22 فروردین

42:12

گمپ گلا 20 فروردین

گمپ گلا 20 فروردین

42:00

گمپ گلا 19 فروردین

گمپ گلا 19 فروردین

37:26

گمپ گلا 14 فروردین

گمپ گلا 14 فروردین

28:50

گمپ گلا 8 فروردین

گمپ گلا 8 فروردین

42:17

گمپد گلا 7 فروردین

گمپد گلا 7 فروردین

39:54

گمپ گلا 6 فروردین

گمپ گلا 6 فروردین

41:49

گمپ گلا 5 فروردین

گمپ گلا 5 فروردین

51:27

گمپ گلا 25 اسفند

گمپ گلا 25 اسفند

46:27

گمپ گلا 21 اسفند

گمپ گلا 21 اسفند

45:56

گمپ گلا 18 اسفند

گمپ گلا 18 اسفند

42:05

گمپ گلا 16 اسفند

گمپ گلا 16 اسفند

38:08

گمپ گلا 15 اسفند

گمپ گلا 15 اسفند

37:13

گمپ گلا 14 اسفند

گمپ گلا 14 اسفند

37:18

گمپ گلا 9 اسفند

گمپ گلا 9 اسفند

37:37

گمپ  گلا 8 اسفند

گمپ گلا 8 اسفند

36:39

گمپ گلا 3 اسفند

گمپ گلا 3 اسفند

36:44

گمپ گلا 2 اسفند

گمپ گلا 2 اسفند

39:22

گمپ گلا 1 اسفند

گمپ گلا 1 اسفند

39:59

گمپ گلا 26 بهمن

گمپ گلا 26 بهمن

37:10

گمپ گلا 26 بهمن

گمپ گلا 26 بهمن

28:28

گمپ گلا 25 بهمن

گمپ گلا 25 بهمن

38:08

گمپ گلا 24 بهمن

گمپ گلا 24 بهمن

30:51

گمپ گلا 20بهمن

گمپ گلا 20بهمن

39:19

گمپ گلا 19 بهمن

گمپ گلا 19 بهمن

39:57