رونق اقتصادی
مستند مشاغل سنتی در شیراز
مس گری

مس گری

06:48

مسقطی

مسقطی

15:58

کلوچه فسایی

کلوچه فسایی

02:35

خشکبار

خشکبار

03:59

کفاش شیرازی

کفاش شیرازی

05:42

حلوا کاسه

حلوا کاسه

02:51

حلوا ارده

حلوا ارده

02:23

گلیم قشقایی

گلیم قشقایی

01:25

فالوده شیرازی

فالوده شیرازی

09:24

عطاری

عطاری

05:08

عرقیات شیرازی

عرقیات شیرازی

02:56