برخوردقاطع ایران با تروریست ها

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب: جنگ بین دو همسایه ما؛ جمهوری آذربایجان و ارمنستان، حادثه تلخی است و باید هرچه زودتر خاتمه یابد.

همه سرزمین های اشغال شده به دست ارمنستان باید به آذربایجان برگردانده شود و امنیت ارامنه ساکن در این مناطق باید محفوظ باشد.

دوکشور (درگیر) باید مرزهای بین المللی را محترم شمارند و به آنها تعدی و تجاوز نکنند. 

تروریست ها نباید نزدیک مرزهای ایران مستقر شوند، اگر چنین شود و احساس خطر شود، قاطع برخورد خواهد شد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۳ آبان ۱۳۹۹