وضعیت کرونا در ایران در مقابل غرب و شرق

سلامت باشید

گفتگو با دکتر کدیور فوق تخصص عفونی در برنامه سلامت باشید در رابطه با موج سوم کرونا

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۴ آبان ۱۳۹۹