روز ملی خلیج فارس

گفتگو

گفتگو با مهدی حسینی دبیر کمسیون حقوق بشر اسلامی در برنامه گفتگو پیرامون همایش روز ملی خلیج فارس

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶