محیط انتشار کرونا

کرونا

گفتگو با دکتر سمائی دکتری بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه سلامت باشید

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۸ آبان ۱۳۹۹