روز غم بار کرونایی در فارس

برنامه های تلویزیونی

دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه فصل همدلی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۰ آبان ۱۳۹۹