مشاوره کرونا

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر مرادیان رئیس ارژانش فارس در رابطه با پیک سوم کرونا 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ آبان ۱۳۹۹