بیمه بیکاری کارگران در ایام کرونا

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  بیمه بیکاری کارگران در ایام کرونا
 مختاری ،مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۰ آبان ۱۳۹۹