گوسفندانی که روی آب می‌روند

فضای مجازی


سعید پرویزی به همراه تصویربردارش تا عمان رفتند و رد قاچاقچیان دام را زدند
قاچاقی که همچنان پابرجاست ،دام هایی که صرفا برای قاچاق خریداری می شوند و کشورهای عربی مشتری پرو پا قرص آن هستند
احشامی که از راه و بیراه وارد هرمزگان می شوند و به کشورهای عربی قاچاق می شوند.
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۰ آبان ۱۳۹۹