کرونا و آخرین یافته ها در موج سوم

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر حسن زاده متخصص اپیدمیولوژی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با کرونا و آخرین یافته ها در موج سوم 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۰ آبان ۱۳۹۹