موج سوم در فارس و کشور

ویژه

گفتگو با دکتر حسن زاده متخصص اپیدمیولوژی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با کرونا و آخرین یافته ها در موج سوم 

پیشنهاد ما به شما
۲۰ آبان ۱۳۹۹