دره نوردی تنگ رغز دراب

گردشگری

دره نوردی تنگ رغز دراب 
طبیعت بکر استان فارس در مستند کوله پشتی
 

گردشگری
۲۱ آبان ۱۳۹۹