کشاورز کارت

رادیو پیگیر

  کشاورز کارت
  گفت و گوی آقای #قاسمی مدیرکل جهاد کشاورزی فارس در #رادیو_پیگیر
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۱ آبان ۱۳۹۹