از کرونا در فسا تا مرکبات جهرم

در استان

 در این قسمت از در استان به موضوعات کمک های مومنانه مردم کازرون و توصیه های مقابله با کرونا در فسا و برداشت مرکبات از باغات جهرم می پردازذ

رویداد های استان فارس
۲۵ آبان ۱۳۹۹