حکایت دزدان

فارسی شو

اجرای حکایت های زیبای سعدی شیراز در کنار مزار این شاعر نام آور پارسی گوی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۶ آبان ۱۳۹۹