ایستگاه صلواتی مبارزه با کرونا

فارسی شو

گفتگو با حاج آقای میر احمدی در رابطه با اقدامات جهادی برای کمک به مردم در مقابله با کرونا در برنامه فصل همدلی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۶ آبان ۱۳۹۹