لزوم تست کرونا به صورت محله محور 

رادیو پیگیر

دکتر کریمی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رادیو پیگیر 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۶ آبان ۱۳۹۹