وضعیت بیمارستان های فارس در ایام کرونا

برنامه های تلویزیونی

دکتر قاسم پور جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در برنامه فصل همدلی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۷ آبان ۱۳۹۹