اتفاقات استان در هفته گذشته

در استان

در استان
از مسابقه نقاشی دست پاک در آباده تا وضعیت شیوع کرونا درپاسارگاد و بررسی مشکلات استهبان در این برنامه

رویداد های استان فارس
۲۷ آبان ۱۳۹۹