آخرین تصمیمات ستاد ملی کرونا

رادیو پیگیر

دکتر قاسم پور ، جانشین استاندار در ستاد ملی مدیریت کرونا
رادیو پیگیر 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۸ آبان ۱۳۹۹