کمبود ذخائر خونی در پایگاههای انتقال خون

رادیو پیگیر

کمبود ذخائر خونی در پایگاههای انتقال خون
دکتر ترابی،مدیرکل انتقال خون فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ آبان ۱۳۹۹