ساعت کار اصناف

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
   چگونگی ساعت کار اصناف  
   آقای رهایی ،مسئول روابط عمومی اتاق اصناف فارس 
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲ آذر ۱۳۹۹