محدودیت تردد در شب  

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
   محدودیت تردد در شب  
   دکتر قاسم پور ،جانشین استاندار فارس در ستاد کرونا 
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲ آذر ۱۳۹۹