وضعیت تردد بین شهری 

رادیو پیگیر

دکتر قاسمپور ،جانشین استاندار فارس در ستاد کرونا 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳ آذر ۱۳۹۹