بانوان و بسیج

کارشناسی

مبحث هماهنگی فعالیت موفق بانوان در خانواده و جامعه با حضور خانم دکتر قاسم پور عضو بسیج اساتید در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۳ آذر ۱۳۹۹