از محدودیت تردد تا همراهی مردم

رادیو پیگیر


 رادیو پیگیر 
   از محدودیت تردد تا همراهی مردم
   آقای امیری ، فرماندار شیراز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۴ آذر ۱۳۹۹