رزمایش کمک های مومنانه

بسیج

 اهدای کمک های مردمی به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر در ایام کرونا

فعالیت های بسیج
۵ آذر ۱۳۹۹