سفرهای ضروری در ایام ممنوعیت تردد

رادیو پیگیر

سفرهای ضروری بین شهری و استانی در ایام ممنوعیت تردد

آقای سیاهپور ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس در رادیو پیگیر

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۵ آذر ۱۳۹۹