دور دور شیراز

خوشا شیراز

آیتم گردشگری و شیراز گردی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ آذر ۱۳۹۹