حکایت انگور تلخ

کاشانه مهر

حکایتی زیبا از واکنش پیامبر مهربانی ها به هدیه یک عرب مسلمان در اتاق قصه برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ آذر ۱۳۹۹