قالی بافی در آباده

در استان

در استان امروز با موضوع اشتغال زایی زنان یکی از روستاهای شهرستان آباده 

رویداد های استان فارس
۱۰ آذر ۱۳۹۹