بومی کردن علم توسط شهید فخری زاده

انتقام سخت

سخنان دکتر نادگران رئیس دانشگاه شیراز در رابطه با شخصیت علمی شهید فخری زاده 

انتقام سخت از آمریکا
۱۱ آذر ۱۳۹۹