مسافر

پاپ

ترانه من مسافر شب های سرد و بی ستاره هستم با صدای مهدی فرجام 

موسیقی پاپ
۲۹ آذر ۱۳۹۹