از اشتغال در خفر تا کمک مومنانه کازرون

در استان

از خودکفایی مددجویان خفر تا کمک مومنانه کازرون در  استان

رویداد های استان فارس
۲۹ آذر ۱۳۹۹