ماذون قشقایی 

عشایر فارس

ماذون قشقایی 
 مردی از ایل قشقایی
 

عشایر فارس
۲ دی ۱۳۹۹