ذکاوتِ سلیمانی

سردار سلیمانی

خاطره زیبای سرهنگ فرمانی از همرزمان شهید سپهبد سلیمانی در برنامه سرباز وطن

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۹ دی ۱۳۹۹